หลักสูตร การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (23-26 กรกฎาคม 2567)

รหัสสินค้า: removeenemy2564 หมวดหมู่:

฿2,999

คำอธิบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างถูกต้อง  สามารถเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชที่มีอยู่อย่างรอบคอบ แล้วนำมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชและคงไว้ซึ่งระดับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ อย่างคุ้มค่าและลดหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1. รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 1.5
2. การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ 1.5
3. แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช 1.0 2.0
4. การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช 1.0 2.0
5. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตัดสินใจป้องกันกำจัดศัตรูพืช 1.0
6. การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและปลอดภัย 1.0
7. เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การต่อยอดการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 1.0
รวม 8.0 4.0

ขอบเขตรายวิชา
 1 รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
ขอบเขต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชแต่ละชนิด ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ  และการจำแนกประเภทและชนิดศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
ผู้สอน อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา
 2 การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ
ขอบเขต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การใช้ตัวห้ำหรือแมลงห้ำ การใช้ตัวเบียนหรือแมลงเบียน หลักการและวิธีการในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กลไกในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การเพาะเลี้ยง อนุรักษ์ และเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการประเมินผลการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ผู้สอน อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา
 3. แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติ และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ขอบเขต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงเกษตรการจำแนกแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ การสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ผู้สอน ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น และคณะ
 4. การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช
ขอบเขต การผลิต การขยาย และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช
ผู้สอน ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู และคณะ
 5. การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการตัดสินใจป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ขอบเขต การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การตัดสินใจป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเลือกใช้สารธรรมชาติจากพืชควบคุมศัตรูพืช
ผู้สอน ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น
 6. การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย
ขอบเขต สารเคมีทางการเกษตรกับระบบการควบคุมสารอันตราย การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย
ผู้สอน ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น
ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู
อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะวเลา 4 วัน (สำหรับเรียนonline ผ่านระบบ zoom)
รุ่นที่ 6 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม

อบรมonline ผ่านระบบ zoom

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรุ่นที่เรียน

รุ่นที่ 6 26-29 มี.ค. 67, รุ่นที่ 7 23-26 ก.ค. 67

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (23-26 กรกฎาคม 2567)”