หลักสูตร ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร (11 สิงหาคม 2567)

รหัสสินค้า: organic fertilizer2564 หมวดหมู่:

มีสินค้าอยู่ 28

฿999

คำอธิบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้ดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเกษตร รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดรายจ่ายด้านต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ส่งผลให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รสชาติดีมีคุณภาพ ผู้ผลิตมีสุขอนามัยดีขึ้น

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1. ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ 1.5
2. การทำปุ๋ยหมักกองแห้ง 1.5
3. ชนิดของปุ๋ยชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 1.5
4. การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1.5
รวม 3.0 3.0

ขอบเขตรายวิชา

 1 ปุ๋ยอินทรีย์ทางการเกษตร
ขอบเขต  ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด) ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์การทดสอบปุ๋ยอินทรีย์เบื้องต้น และการทำปุ๋ยหมักกองแห้ง
ผู้สอน  ผศ.ดร.กนกกร  สินมา และคณะ

 2 ปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร
ขอบเขต  ชนิดของปุ๋ยชีวภาพ (จุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน จุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส จุลินทรีย์เร่งกระบวนการย่อยสลายเศษซากพืช และแบคทีเรียรากพืชส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ วิธีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ความแตกต่างระหว่างพืชที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพกับพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ผู้สอน  ผศ.ดร.กนกกร  สินมา และคณะ

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

ผศ.ดร.กนกกร  สินมา

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 วัน
รุ่นที่ 7 วันที่ 11 สิงหาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม

อบรม onsite

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร (11 สิงหาคม 2567)”