หลักสูตร เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช (21 กรกฎาคม 2567)

รหัสสินค้า: plantingmaterial2565 หมวดหมู่:

฿1,399

คำอธิบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตวัสดุปลูกและดินผสมเพื่อการปลูกพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1. บรรยายการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร 1.5
2. ปฏิบัติการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร 1.5
3. บรรยายดินผสมเพื่อการปลูกพืช 1.5 1
4. ปฏิบัติการปรุงดินผสมเพื่อการปลูกพืช 1.5
รวม 3.0 3.0

ขอบเขตรายวิชา
1 รู้จักการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร
ขอบเขต เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ และวัสดุปลูกต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่นพีทมอส เวอร์มิคูไลท์ และเพอไรท์ เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น การใช้วัสดุต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น ของเหลือใช้จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขุยมะพร้าวแกลบดิบ แกลบเผา มูลสัตว์ หน้าดิน กากตะกอนอ้อย และกากตะกอนเยื่อกระดาษ มาใช้เป็นวัสดุปลูกและดินผสมทางการเกษตรอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการผลิตพืช
ผู้สอน ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
2 การผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร
ขอบเขต การผลิต การเก็บรักษา ประโยชน์ และการใช้วัสดุปลูกและดินผสมทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม
วิธีการ ปฏิบัติการ
วิทยากร ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
3 รู้จักดินผสมเพื่อการปลูกพืช
ขอบเขต ดินปลูก ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชทุกชนิด เพราะเป็นแหล่งสะสมสารอาหารเพื่อให้ต้นไม้ค่อยๆดึงไปใช้ในการเติบโต ดินที่ดี คือดินที่มีสารอาหารครบอันเกินจากส่วนผสมต่างๆ และมีสภาพที่เหมาะกับต้นไม้แต่ละชนิด ซึ่งสารอาหารที่อยู่ในดินจะเสื่อมสภาพตาม หากปลูกไม้กระถางจึงควรเปลี่ยนดินทุกปี หรือเปลี่ยนดินใหม่ตอนที่เปลี่ยนขนาดกระถางต้นไม้ ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการผลิตดินผสมเพื่อใช้ในการปลูกพืชแต่ละชนิด โดยควรพิจารณาส่วนประกอบของดินผสมให้ดี ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
4 การปรุงดินผสมเพื่อการปลูกพืช
ขอบเขต การผลิต การเก็บรักษา ประโยชน์ และการใช้วัสดุปลูกและดินผสมทางการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม
วิธีการ ปฏิบัติการ
ผู้สอน ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยากร

ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู
คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

*** อบรม onsite****
รุ่นที่ 7  วันที่ 21 กรกฎาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม

*** อบรม onsite****

*** อบรม online****
อบรมผ่านระบบ zoom

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช (21 กรกฎาคม 2567)”