หลักสูตร การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (3 สิงหาคม 2567)

รหัสสินค้า: analyzesoil2564 หมวดหมู่:

฿1,499

คำอธิบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับดิน ข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยและใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1.  ทรัพยากรดินกับการเกษตร 1.5
2.  การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1.0 1.0
3. การจัดการอาหารพืชแบบผสมผสาน 1.0 1.5
4. การปลูกพืชแบบชาญฉลาด (Smart Farm) 1.0
รวม 4.5 2.5

ขอบเขตรายวิชา
1. ทรัพยากรดินกับการเกษตร
ขอบเขต ดินปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงดินการสืบค้นข้อมูลดินเพื่อประเมินความคุ้มทุนสำหรับการลงทุนที่จำเป็นในอนาคต เปรียบเทียบกับรายได้ที่เกิดจากการทำการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
ผู้สอน N/A
2. การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ขอบเขต การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือที่ดิน เพื่อวางแผนการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และโลจิสติกส์ทั้งผลผลิตและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการลงทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการผลิตอย่างเต็มรูปแบบเมื่อมีควาพร้อม
ผู้สอน อาจารย์อัญธิชา พรมเมืองคุก และคณะ
3. การจัดการดินและธาตุอาหารพืชแบบผสมผสาน
ขอบเขต การจัดการธาตุอาหารพืชแบบผสมผสาน หมายรวมตั้งแต่การประเมินศักยภาพของดินที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเป้าหมาย การปรับปรุงดินปัญหา การบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี ก่อนการผลิตพืช ครอบคลุมไปถึงการวางระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย หรือระบบการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของแปลงปลูกพืช หรือโรงเรือน แหล่งน้ า และการแปรรูปผลิต
ผู้สอน ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และคณะ
3. การปลูกพืชแบบชาญฉลาด (Smart Farm)
ขอบเขต การใช้แหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรการเกษตร ภูมิอากาศข้อมูลทางการตลาด การใช้หัววัดประเภทต่าง ๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงในแปลงปลูกพืช เพื่อประเมินวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีด้วยตนเอง หรือสั่งการให้ผู้ดูแลแปลงดำเนินการ
ผู้สอน ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

วิทยากรโครงการฝึกอบรม

รศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 9 วันที่ 27 เมษายน 2567

รุ่นที่ 10 วันที่ 3 สิงหาคม 2567

สถานที่ฝึกอบรม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (3 สิงหาคม 2567)”