โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

**ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนอบรม ได้ท่านละ 1 หลักสูตร **

XXปิดรับสมัครลงทะเบียนหลักสูตรนักเทคโนโลยีชีวภาพแล้วXX