การพัฒนาศักยภาพตนเอง

การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการรับประทานอาหารสากล

เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน
ให้ประทับใจ (พูดให้เด่นพรีเซนต์ให้โดน)

การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ (สายวิชาการ)

การเขียนข่าวและบทความ
เพื่อประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

การวิเคราะห์ตนเองด้วยหลักธรรมะ