ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์" รุ่นที่ 1
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักผลไม้อินทรีย์” รุ่นที่ 1 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักและผลไม้อินทรีย์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิธีการผลิตดินผสม การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื่อส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหาร และการทดสอบชุดดินอย่างง่าย และมีทักษะในการจัดการดินและปุ๋ยในแปลงผักและผลไม้อินทรีย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงภัทร ไชยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ดร.ดวงทิพย์ กันฐา อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา และนางวันวิสาข์ วัฒนพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ท่านใดพลาดในรุ่นที่ 1 มาพบกันในรุ่นที่ 2 นะคะ การทำการเกษตรที่ปลอดภัยมีผลต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค… 😘😘