ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า" รุ่นที่ 3
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า” รุ่นที่ 3 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เข้าใจกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆในการขออนุญาติทางการค้า และรู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ในรอบตัวมาผลิตปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรื่อนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน และ นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้