ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" รุ่นที่ 3
ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”ร่วมกับบริษัทขายดีการเกษตร จำกัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย” รุ่นที่ 3 ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่บริษัทขายดีการเกษตร จำกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย สามารถจำแนกสารเคมีในการจัดเก็บ ขนส่งและเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในการเป็นวิทยากรครั้งนี้