ภาพกิจกรรมการอบรม การฝึกทักษะด้านการเกษตร ด้านอาหาร และด้านสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ โรงเรียนคงทองวิทยา

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย  “NExT Academy” ร่วมกับ โรงเรียนคงทองวิทยา จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 518 คน ทำการฝึกทักษะด้านการเกษตร ด้านอาหาร และด้านสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูอาชีพที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างงานหรือต่อยอดงานให้เกิดความหลากหลาย สร้างมูลค่าให้กับงานได้