ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร "การจัดการดูแลสวนเบื้องต้น"

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย  “NExT Academy”  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการดูแลสวนเบื้องต้น” ให้กับบุคลากรบริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัดจำนวน 40 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการจัดการและดูแลสวน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนบุตร ปิยะพันธุ์ และอาจารย์นิติ ชูหลิน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้