ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร” รุ่นที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย  “NExT Academy”  ร่วมกับ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร” รุ่นที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกกร สินมา เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม