ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร เทคนิคการผลิตวัสดุปลูก และดินผสมเพื่อการปลูกพืช รุ่นที่ 6

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy” ร่วมกับ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดหลักสูตร “เทคนิคการผลิตวัสดุปลูก และดินผสมเพื่อการปลูกพืช รุ่นที่ 6 วันที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านระบบ zoom Cloud Meetings มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการผลิต และเลือกใช้วัตถุดิบอย่างถูกต้องและเหมาะสม