ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร "การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย" เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy” จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย” ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย สามารถจำแนกสารเคมีในการจัดเก็บ ขนส่งและเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงทิพย์ กันฐา ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน และนายทศพล วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้