ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 7

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy” จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)” รุ่นที่ 7 ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2566 โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้ปฐมนิเทศแนะนำหลักสูตร และ อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม ” จากนั้นในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร เป็นวิทยากรในวิชา “ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารระดับต้น” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM สำหรับหลักสูตรนี้มีผู้อบรมจำนวน 42 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง