ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย(ฉบับรวบวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 8”
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566" ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย(ฉบับรวบวันเดียวจบ)” รุ่นที่ 8 ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 13 คน จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยและใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชอย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการคำนวณ ธาตุอาหารเพื่อการผลิตปุ๋ยตามความต้องการของพืชได้ ให้กับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการทำการเกษตร หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และอาจารย์อัญธิชา พรมเมืองคุก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้