ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”
ในวันอังคารที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2566" โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” ในวันอังคารที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2566 โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือการใช้สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ อย่างคุ้มค่าและลดหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น ผศ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้