ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 3
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”ร่วมกับคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP” รุ่นที่ 3 ให้กับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 คน วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจข้อควรคำนึงสำหรับการปลูกผักและผลไม้ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจกลไกลการตลาดของผักและผลไม้อินทรีย์/GAP ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันวิสาข์ วัฒนพันธ์ศักดิ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรในครั้งนี้