ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมหลักสูตร "ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร การป้องกันกำจัดเพลี้ยในแปลงเกษตร
" รุ่นที่ 1” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567" ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยโครงการ “NExT Academy” ร่วมกับ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันกำจัดเพลี้ยในแปลงเกษตร รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงทิพย์ กัณฐา เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดเพลี้ยในแปลงเกษตรได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำสารอินทรีย์และสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยได้อย่างถูกวิธี ถ้าท่านใดพลาดรุ่นนี้ไป มาเจอกันได้กับ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 เมษายน 2567