ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร" รุ่นที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์"

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy”  ร่วมกับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร” รุ่นที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex meetings ในการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 8 คน จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกกร สินมา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร รุ่นนี้ใครพลาด มาเจอกันในรุ่นหน้าได้นะคะ รุ่นที่ 5 วันที่ 29 เมษายน 2566