ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ" รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย “NExT Academy” จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex meetings ในการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชราภา กล้าหาญ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร รุ่นนี้ไม่ทันไม่เป็นไร…เจอกันใหม่ในรุ่นหน้าค่ะ