ภาพกิจกรรมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น"
(สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอุดมศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม