ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์


โทรศัพท์ : 089-8116265
E-mail : agrnpp@ku.ac.th

การศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะ บริหารธุรกิจ กลุ่ม
วิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  วันที่จบการศึกษา 29 ตุลาคม พ.ศ.2552
ระดับการศึกษาปริญญาโท
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก คณะ บริหารธุรกิจ กลุุ่มมวิชา การตลาด วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
วันที่จบการศึกษา 27 ตุลาคม พ.ศ.2554 เกรดเฉลี่ย 3.32
→ ระดับการศึกษาปริญญาเอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะ บริหารธุรกิจ กลุุ่มวิชา การตลาด วันที่จบการศึกษา 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
เกรดเฉลี่ย 4.00 วุฒิที่ได้รับ บริหารดุษฎีบัณฑิต
สาขาเชี่ยวชาญ
→  ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และ เทคนิคการแต่งหน้า
→  การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
→  ด้านภาพลักษณ์ฺ
→  ด้านทัศนคติในการทำงาน
→  ด้านการให้บริการ
→  ทักษะสังคม

ประกาศนียบัตร
→ Visual Brand Consultant: Fashion Style Institute (FSI) California , USA
→ Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills an online non-credit course authorized by University of Michigan and offered through Coursera
→ Everyday Dining Etiquette Certificate by Kimberly Law
→ Fundamental Makeup Course by MAKEUP TECHNIQUE INTERNATIONAL SCHOOL
→ Different Personality Certificate by EON Training Singapore
→ Communication Skills Certificate by PD Training Singapore

ประวัติด้านงานวิชาการและผลงานวิจัย
→ Marketing Mix Factors Influencing Purchasing Decisions of Consumers in Seacon Square Shopping Mall. RMUTP Research Journal 2554
→ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขาย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557
→ ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research. ในฐาน ISI/THOMSON
REUTERS 2015
→ ที่ปรึกษา ในด้านกีฬา คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป พ.ศ. 2558
→ ปัจจัยเชิงสาเหตุขององค์ประกอบบุคลิกภาพของพนักงานขายเครื่องสำอางที่มีต่อความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ใน Ph.D. in Social Sciences Journal 2560

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
→ 01 กันยายน 2558, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
→ 09 เมษายน 2551, อาจารย์

การเพิ่มพูนวิชาการ
→ 03 มิถุนายน 2554 – 02 กันยายน 2554, ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือขั้นสูงบางชนิดเพื่อศึกษาดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ