ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา

สำเร็จการศึกษา
– ระดับปริญญาตรี  สาขา  กีฏวิทยาสถาบัน  ม. เกษตรศาสตร์
– ระดับปริญญาโท สาขา กีฏวิทยา สถาบัน ม. เกษตรศาสตร์
– ระดับปริญญาเอก  สาขา กีฏวิทยา สถาบัน  ม. เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง 

– อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ประวัติการทำงาน
– นักวิจัย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
– อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ความรู้ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์
– การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี

โทรศัพท์
– 034-351886 (ที่ทำงาน) 
– 063-0499987 (ที่บ้าน)