ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู

สำเร็จการศึกษา
– วท.บ. (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
– วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
– Ph.D. (Science of Biological Environment)  Gifu University, Japan

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ชำนาญการพิเศษ)

สถานที่ทำงาน
– ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

ประวัติการทำงาน
– หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตดินที่มีปัญหา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540-2544
– รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2550-2554
– ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2554-2555
– รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2555-2558
– หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2558-2564
– คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

โทรศัพท์
– 084-165-9321

อีเมล
– thongjuu@yahoo.com