ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

สำเร็จการศึกษา
-ระดับปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมชลประทาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ระดับปริญญาโท  สาขา วิศวกรรมชลประทาน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาเพิ่มเติม

ความรู้ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์
– การออกแบบและติดตั้งระบบให้น้ำแบบต่าง ๆ

ตำแหน่งงาน
– ปผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน