นายวันชาติ นิติพันธ์

สำเร็จการศึกษา 
– ระดับปริญญาโท  วทม.เกษตรศาสตร์

ความรู้ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์
– หลักการขยายพันธุ์พืช,การผลิตไม้ผล,การสำรวจทรัพยากรพืชสวน

อาชีพปัจจุบัน             
-รับราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน
– นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน
– ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่
– ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทรศัพท์
– 089-8244097

E-mail
-agrwcn@ku.ac.th