ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : ภาควิชาปฐพีวิทยา
โทรศัพท์ : 089-8116265
E-mail : agrnpp@ku.ac.th

การศึกษา
→ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
→ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
สาขาเชี่ยวชาญ
→ การสำรวจและประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ของดิน
→ ดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลืออันเนื่องมาจากธรรมชาติและมนุษย์
→ ดินปัญหาทางการเกษตร
→ ข้อมูลดิน, ดินปัญหาและการจัดการ, ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว
→ การวางแผนและการใช้ที่ดิน
→ การสำรวจและจำแนกดิน (soil survey)

งานสอน
→ วิชาการกำเนิดและการจำแนกดิน (009542)
→ วิชาการสำรวจดิน (028442)
→ วิชาดินของประเทศไทย (028443)
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
→ 01 กันยายน 2558, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
→ 09 เมษายน 2551, อาจารย์

การเพิ่มพูนวิชาการ
→ 03 มิถุนายน 2554 – 02 กันยายน 2554, ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้เครื่องมือขั้นสูงบางชนิดเพื่อศึกษาดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ