อ. อัญธิชา พรมเมืองคุก

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ภาควิชาปฐพีวิทยา
โทรศัพท์ : –
E-mail : agracp@ku.ac.th

การศึกษา
→ วท.ม. เกษตรศาสตร์(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
→ วท.บ. เกษตรศาสตร์(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

สาขาเชี่ยวชาญ
→ (Plant nutrition for functional food production)
→ การจัดการดินและปุ๋ยรวมถึงวัสดุการเกษตรเพื่อการผลิตพืช
→ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการวิเคราะห์ดิน (Soil Fertility and soil analysis)
→ ธาตุอาหารพืช (Plant nutrition, Soil Fertility)

งานสอน
→ Soil Fertility and Plant Nutrition

ผลงานทางวิชาการ
→ Soil Fertility and Plant Nutrition

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
→ 27 กรกฎาคม 2548, อาจารย์

การเพิ่มพูนวิชาการ
→ 15 มกราคม 2551, การสัมมนาข้อควรรู้เกี่ยวกับสวัสดิการประกันสังคม คณะเกษตร กำแพงแสน