รศ. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน : ภาควิชาปฐพีวิทยา
โทรศัพท์ : –
E-mail : agrasw@ku.ac.th

การศึกษา
→ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
→ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
→ 21 ตุลาคม 2542, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
→ 10 มิถุนายน 2536, อาจารย์
→ 23 มกราคม 2535, นักวิจัย

สาขาเชี่ยวชาญ
→ การวิเคราะห์ดินและพืช
→ การใช้แบบจำลองในการผลิตพืช
→ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน-ปุ๋ย
→ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์