ผลิตภัณฑ์การบริการวิชาการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม ทั้งภายในสถานที่ (ONSITE) และฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ONLINE) ภายใต้ชื่อ
“NExT Academy” โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยแนวความคิด
“Design your life-Design your future” เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป