คุณพงษ์ชัยพัฒน์ แจ่มจำรัส

สำเร็จการศึกษา

การศึกษาเพิ่มเติม
– ประสบการณ์การทำการเกษตร มากกว่า 40 ปี
– บุตรเกษตรกร มก. ปี 2528 รุ่นที่ 5
ความรู้ความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์
– ด้านการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ เชน ดอนกิ่ง ทาบกิ่ง เปลี่ยนยอด ติดตา ปักชำ การสร้างโรงเรือนเพาะชำระบบเปิดแบบใช้น้ำสเปรย์หมอก
อาชีพปัจจุบัน
– ปลูกผักสวนครัว และจำหน่ายพันธุ์ไม้
สถานที่ทำงาน
– 35/1 ม. 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม (ร้านเมืองพันธุ์ไม้)
ที่อยู่
– 35/1 ม. 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์
– 081-8895042