การเกษตร

หลักสูตรการวิเคราะห์ดิน
และใช้ปุ๋ยฉบับรวมวันเดียวจบ​

หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน​

หลักสูตรระบบการชลประทานอัจฉริยะ
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน​

หลักสูตรระบบการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ

หลักสูตรการออกแบบระบบการให้น้ำ
ในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ​

หลักสูตรเทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตรและดินผสมเพื่อการปลูกพืช

หลักสูตรปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร

หลักสูตรเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

หลักสูตรการผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ​

หลักสูตรโดรนเพื่อการเกษตร