โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ

รายละเอียดโครงการ

โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ เป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ผ่านรูปแบบออนไลน์ E-training) ในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เพื่อรองรับบุคลากรในสาขาวิชาชีพของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ

รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารโดยการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาที่เข้ารับการอบรม ผ่านรูปแบบการส่งหลักฐานประสบการณ์การทำงานเพื่อขอรับการประเมิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ (ประมาณเดือนกันยายน)
ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจะเป็นฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่สามารถดาวโหลดออกมาเป็น e-certificateได้) ผู้เข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 1) อบรมออนไลน์ และ 2) ส่งหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้     
1. ใบประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรมออนไลน์ 1 ฉบับ
2. ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ออกโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)) 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพที่ท่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ   1 ฉบับ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าสู่ระบบ

***เลือกลงทะเบียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น***

หากลงทะเบียนผิดหลักสูตรกรุณาแจ้งที่แชทมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์

อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับ 3

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร ระดับ 5

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อสมัครเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "อบรมครั้งแรกคลิกที่นี่"

คอมพิวเตอร์
มือถือ

วิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่ออบรม (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ล็อกอินหรือออกจากระบบไปแล้ว)

คอมพิวเตอร์
มือถือ

1

อ่านคู่มือการใช้งานการอบรมระบบ e-Training เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์”

คอมพิวเตอร์
มือถือ

2

ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

3

ทำแบบประเมินตนเองก่อนการอบรม (pre self assessment)  เมื่อท่านทำเสร็จแแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์”

คอมพิวเตอร์
มือถือ

4

รับชมวิดีทัศน์ของแต่ละบทเรียน

5

ทำแบบประเมินตนเองหลังการอบรม (post self assessment)  เมื่อท่านทำเสร็จแแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์”

คอมพิวเตอร์
มือถือ

6

ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

7

ในระหว่างอบรมให้ทุกท่านถ่ายภาพการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานตามตัวอย่าง แล้วเซฟเก็บไว้  เพื่อนำมาใช้แนบในขั้นตอนที่ 7 กรอกข้อมูลในระบบ e-portfolio/ รูประหว่างอบรม

8

ส่งหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะอาชีพ (ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด หลังเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้น โดยการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์)