หลักสูตร ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (27  เมษายน 2567)

รหัสสินค้า: irrigation2564 หมวดหมู่:

มีสินค้าอยู่ 20

฿2,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนในการออกแบบระบบการใช้น้ําที่เหมาะสมกับพืชอย่างถูกวิธี
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการน้ําโดยใช้ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อและวิธีการฝึกอบรม
หัวข้อ บรรยาย (ชม.) ปฏิบัติการ (ชม.)
1.บรรยายการวางแผนและการใช้อุปกรณ์ในการกําหนดการให้น้ําแก่พืช 1.0
2.ปฏิบัติการติดตั้งและใช้ระบบชลประทาน 2.0
3. บรรยายระบบการจัดการน้ําอัจฉริยะ 1.0
4.ปฏิบัติการวางระบบการจัดการน้ําอัจฉริยะ 2.0
รวม 2.0 4.0
ขอบเขตรายวิชา
1 การวางแผนและการใช้อุปกรณ์ในการกําหนดการให้นํ้าแก่พืช
ขอบเขต การวางแผนการใช้น้ําและการวางระบบการให้น้ํา การคํานวณปริมาณการให้น้ําที่เหมาะสมกับพืช ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการวางระบบน้ําที่เหมาะสมกับฟาร์ม ชนิดพืช และตอบสนองความต้องการน้ําของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สอน ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
2 ระบบการจัดการน้ําอัจฉริยะ
ขอบเขต การวางระบบออนไลน์ในการให้น้ำภายในฟาร์ม โดยสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น การใช้แอปพลิเคชั่นในการกำหนดการให้น้ำแก่พืช และการวางระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการทำการเกษตร
ผู้สอน ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

วิทยากร

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 7 วันที่ 27  เมษายน 2567
รุ่นที่ 8 วันที่ 29  มิถุนายน 2567

สถานที่ฝึกอบรม

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตร ระบบการชลประทานอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (27  เมษายน 2567)”