สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และคณะเกษตร กำแพงแสน จัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” ผ่านระบบ WebEx
ในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ใช้ควบคุมโรคพืช” และ “การผลิตขยายและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืช”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล อินทนู ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน.