กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต "ร่วมใจผูกพัน สานสัมพันธ์พี่น้อง Biot"

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดย  “NExT Academy” ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต “ร่วมใจผูกพัน สานสัมพันธ์พี่น้อง Biot” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวนทั้งสิ้น 93 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตรกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ แสนปาล์มคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความผูกพัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งฝึกให้มีระเบียบวินัยรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้