NExT-Academy ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าฝึกอบรม หลักสูตร “การตอนกิ่ง ทาบกิ่งและปักชำ รุ่นที่ 2” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชาติ นิติพันธ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากร และคุณพงษ์ชัยพัฒน์ แจ่มจำรัส ผู้ประกอบการเกษตรด้านขยายพันธุ์พืช ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) ด้วยแอพพลิเคชั่น ZOOM Meetings เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ณ #ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
📌 สอบถามข้อมูลได้ที่ 📞 098-7953935 (คุณตั้ม)